Verzuim IT-leverancier

IT-projecten kunnen zeer complex zijn en veel tijd in beslag nemen. Het gebeurt dan ook regelmatig dat er gedurende het project problemen ontstaan. Er wordt niet op tijd geleverd, de kosten vallen hoger uit of de kwaliteit van het geleverde voldoet niet aan de eisen.

Indien u als afnemer dit soort problemen signaleert, is het van belang uw IT-leverancier tijdig en correct op de hoogte te stellen van uw onvrede of zelfs in gebreke te stellen. Een ingebrekestelling dient juist om de IT-leverancier nog een laatste (reële) kans te geven om deugdelijk te presteren. Daarnaast is een ingebrekestelling in veel gevallen vereist om de overeenkomst te kunnen ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

Een correcte ingebrekestelling moet in ieder geval aan de volgende vereisten voldoen:

  1. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn;
  1. De verbintenissen die de IT-leverancier dient na te komen op grond van de overeenkomst moeten in voldoende detail worden beschreven;
  1. Er moet redelijke termijn worden geboden waarbinnen de IT-leverancier de verbintenissen kan nakomen;
  1. Het vermelden van de gevolgen als de IT-leverancier niet binnen de gestelde termijn nakomt, denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkstelling.

Moet er in alle gevallen een ingebrekestelling worden gestuurd? Nee, in de wet is bepaald dat in sommige gevallen een ingebrekestelling achterwege kan worden gelaten. Bijvoorbeeld wanneer er een fatale (leverings)termijn niet wordt nagekomen, uw IT-leverancier niet meer kan nakomen (blijvende onmogelijkheid) of zelf aangeeft niet meer na te willen komen. Desalniettemin wordt vaak in overeenkomsten of algemene voorwaarden bepaald dat een ingebrekestelling toch is vereist in het geval men wil ontbinden en/of schadevergoeding wil vorderen.

In een recente uitspraak over een IT-geschil van de rechtbank Rotterdam werd wederom bevestigd hoe belangrijk een correcte en tijdige ingebrekestelling is. In deze uitspraak werd het beroep op een blijvende onmogelijkheid van de IT-leverancier niet aangenomen en oordeelde de rechter dat de ingebrekestelling te laat was verstuurd. De overeenkomst was dan ook niet rechtsgeldig ontbonden door de afnemer en de vordering tot schadevergoeding werd afgewezen.

Wilt u hier meer informatie over of advies met betrekking tot uw IT-geschil? Neem dan contact op met Tom de Wit of Huub de Jong.